Monthly Archives: Tháng Sáu 2022

Đáp án Toán rời rạc mã đề 322-2022

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH  MÃ ĐỀ THI: 322 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ : 2                   Năm học: 2021-2022 Môn thi: Toán rời rạc  Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1 (3 điểm): Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình thỏa điều kiện a. b. hay Câu 2. (3 […]

Đề thi cuối kỳ Toán rời rạc mã đề 322 năm 2022

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH  MÃ ĐỀ THI: 322 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ : 2                   Năm học: 2021-2022 Môn thi: Toán rời rạc  Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1 (3 điểm): Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình thỏa điều kiện a. b. hay Câu 2. (3 […]

Đáp án Toán rời rạc mã đề 321-2022

  TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH   MÃ ĐỀ THI: 321 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ : 2                   Năm học: 2021-2022 Môn thi: Toán rời rạc  Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1 (3 điểm): Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình  thỏa điều kiện a. b. Câu 2 […]

Đề thi cuối kỳ Toán rời rạc mã đề 321-2022

  TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH   MÃ ĐỀ THI: 321 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ : 2                   Năm học: 2021-2022 Môn thi: Toán rời rạc  Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1 (3 điểm): Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình  thỏa điều kiện a. b. Câu 2 […]

Giải bài tập Toán Rời Rạc

CHƯƠNG 3. PHÉP ĐẾM   Bài 1. Cho M = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} Có bao nhiêu tập thỏa: a)|A| = 5 A = {1,2,3,4,5}, {1,2,3,4,6},…,{1,2,3,4,12} : 8 trường hợp {2,3,4,5,6},…,{2,3,4,5,12}:            7 trường hợp {3,4,5,6,7},…, {3,4,5,6,12}:           6 trường hợp {4,5,6,7,8},…,{4,5,6,7,12}:            5 trường hợp  {5,6,7,8,9},…,{5,6,7,8,12}:           4 trường hợp {6,7,8,9,10},…,{6,7,8,9,12}:          3 trường hợp {7,8,9,10,11}, {7,8,9,10,12}:         2 trường hợp […]