x^2-2x+1=0

 
 
 
 

Cho A=\left(\begin{array}{ccc}0 & 3 & -5 \\ 2 & 6 & 3 \\ 1 & 0 & -2\end{array}\right)B=\left(\begin{array}{ccc}-1 & 2 & -3 \\ 5 & 7 & 2 \\ 0 & 1 & 6\end{array}\right). Xác định 2A - 3B.

 
 
 
 

Question 1 of 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *