Đề thi cuối kỳ Toán rời rạc mã đề 322 năm 2022

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

 MÃ ĐỀ THI: 322

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ : 2                   Năm học: 2021-2022

Môn thi: Toán rời rạc  Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (3 điểm):
Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8

thỏa điều kiện
a. x_{3}, x_{4} \geq 1
b. x_{1} \geq 1 hay x_{2} \geq 2

Câu 2. (3 điểm) Trên tập hợp S=\{-2,-1,0,2,3,4,5,7,9\}.
Ta xét quan hệ hai ngôi \Re như sau: \forall x, y \in S, x \Re y \Leftrightarrow x-y chia hết cho 3 .
a. Chứng minh \Re là quan hệ tương đương trên S.
b. Xác định các lớp tương đương [1], [2], [3].

 

Câu 3. (4 điểm) Cho hàm Bool 4 biến xác định bởi F(x, y, z, t)=x t \vee y t \vee \bar{x} y \vee \bar{x} \bar{t} \vee x \bar{y} \bar{z} \vee \bar{y} \bar{z} \bar{t}
a. Hãy vẽ biều đồ Karnaugh của F và xác định các tế bào lớn.
b. Tìm công thức đa thức tối tiều của hàm F.
c. Vẽ sơ đồ mạch các cổng logic của hàm F tương ứng với công thức đa thức tối tiều tìm được trong câu b.

— Hết —

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *