Đề thi MẪU cuối kỳ Môn Toán rời rạc – năm 2019

Bấm xem lời giải

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 321 năm 2022

Bấm xem Đáp án mã đề 321

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 322 năm 2022

Bấm xem Đáp án mã đề 322

Đề Kiểm tra giữa kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 111 năm 2023

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

 MÃ ĐỀ THI: 111

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ

Học kỳ : 2                   Năm học: 20222-2023

Môn thi: Toán rời rạc  Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (3 điểm):
Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình x_1 + x_2 + x_3 + x_4+x_5 = 28

thỏa điều kiện
a. x_{1}, x_{2}, x_3, x_4, x_5 \geq 0
b. x_{1}, x_2 \geq 4; x_{3}, x_4, x_5 \geq 3

Câu 2. (3 điểm) Trên tập hợp S=\{-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5\}.
Ta xét quan hệ hai ngôi \Re như sau: \forall x, y \in S, x \Re y \Leftrightarrow x+3y chẵn.
a. Chứng minh \Re là quan hệ tương đương trên S.
b. Xác định các lớp tương đương [0], [1], [2].

 

Câu 3. (4 điểm) Cho hàm Bool 4 biến xác định bởi F(x, y, z, t)=x t \vee y t \vee \bar{x} y \vee \bar{x} \bar{t} \vee x \bar{y} \bar{z} \vee \bar{y} \bar{z} \bar{t}
a. Hãy vẽ biều đồ Karnaugh của F và xác định các tế bào lớn.
b. Tìm công thức đa thức tối tiều của hàm F.
c. Vẽ sơ đồ mạch các cổng logic của hàm F tương ứng với công thức đa thức tối tiều tìm được trong câu b.

— Hết —

Đề Kiểm tra giữa kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 222 năm 2023

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

 MÃ ĐỀ THI: 222

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ

Học kỳ : 2                   Năm học: 20222-2023

Môn thi: Toán rời rạc  Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (3 điểm):
Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20

thỏa điều kiện
a. x_{1}, x_{2}, x_3, x_4 \geq 0
b. x_{1} \geq 4, x_2 > 2; x_{3} > 5, x_4 \geq -2

Câu 2. (3 điểm) Trên tập hợp S=\{2,4,5,10,12,15,20,30,90,180\}.
Ta xét quan hệ hai ngôi \Re như sau: \forall x, y \in S, x \Re y \Leftrightarrow x | y.
a. Chứng minh \Re là quan hệ thứ tự trên S.
b. Vẽ biểu đồ Hasse và tìm các phần tử lớn nhất, nhỏ nhất, tối đại, tối tiểu của (S, R) nếu có.

 

Câu 3. (4 điểm) Cho hàm Bool 4 biến xác định bởi F(x, y, z, t)=x t \vee y t \vee \bar{x} y \vee \bar{x} \bar{t} \vee x \bar{y} \bar{z} \vee \bar{y} \bar{z} \bar{t}
a. Hãy vẽ biều đồ Karnaugh của F và xác định các tế bào lớn.
b. Tìm công thức đa thức tối tiều của hàm F.
c. Vẽ sơ đồ mạch các cổng logic của hàm F tương ứng với công thức đa thức tối tiều tìm được trong câu b.

— Hết —

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 01 năm 2023

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 02 năm 2023

Bấm xem lời giải

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 03 năm 2023

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 04 năm 2023

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 05 năm 2023

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 06 năm 2023

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 07 năm 2023

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 08 năm 2023

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 09 năm 2023

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 10 năm 2023

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 11 năm 2023

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 12 năm 2023

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 13 năm 2023

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 14 năm 2023

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 15 năm 2023

Đề thi cuối kỳ Môn Toán rời rạc – Mã đề 16 năm 2023