Xem điểm thi trường Đại học Nguyễn Tất Thành

CHỌN MÔN HỌC VÀ LỚP TƯƠNG ỨNG BÊN DƯỚI

Xem điểm thi trường Đại học Văn Lang

Điểm thi trường NTT Các năm học trước

Học kỳ 1

Điểm thi môn Toán rời rạc

Lớp 21DTH2A Lớp 21DTH2B Lớp 21DTH2C

Điểm thi môn Xác suất thống kê y học

Lớp 21DXN1C Lớp 20DDD2A

Điểm thi môn Toán cao cấp A1

Lớp 21DOT3A

Điểm thi môn Toán cao cấp C1

Lớp 21DMK2B

Điểm thi môn Xác suất thống kê

Lớp 21DTC2C

Điểm thi môn Thống kê trong nghiên cứu Khoa học xã hội

Lớp 19DTL1A

Học kỳ 2

Điểm Tổng kết và Xếp loại môn Toán cao cấp A2

Lớp 21DOT1C Lớp 21DCD1A Lớp 21DOT1A Lớp 21DTH2A Lớp 21DTH2B Lớp 21DOT1B

Điểm Tổng kết và Xếp loại môn Xác suất thống kê

Lớp 21DLG1A Lớp 21DLG1B Lớp 21DLG1C Lớp 20DHH1A

Điểm Tổng kết và Xếp loại môn Lý thuyết Xác suất và thống kê

Lớp 21DTMDT1A

Điểm Tổng kết và Xếp loại môn Quy hoạch tuyến tính

Lớp 21DMK1C Lớp 21DMK1D

Học kỳ 3

Toán cao cấp A1

Lớp 21

Toán cao cấp A2

Lớp 21

Quy hoạch tuyến tính

Lớp 21

Thống kê trong nghiên cứu khoa học xã hội

Lớp 21

Toán rời rạc

Lớp 21

Thực hành Toán rời rạc

Lớp 21

Điểm Quá trình – Giữa kỳ Xác suất thống kê y dược

Lớp 21DDS3D 21DKTPM2B 18DTH2B