ĐỀ THI

Giữa kỳ
Cuối kỳ
Kiểm tra

THỐNG KÊ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI

TOÁN KINH TẾ

TOÁN RỜI RẠC

CẤU TRÚC RỜI RẠC

TOÁN CAO CẤP 1 (A1-ĐSTT)

TOÁN CAO CẤP 1 (C1-ĐSTT)

TOÁN CAO CẤP 2 (A2-C2-Giải tích)

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

XÁC SUẤT THỐNG KÊ Y HỌC

QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

THỐNG KÊ KINH DOANH

AN TOÀN THÔNG TIN

CƠ SỞ DỮ LIỆU

CƠ SỞ LẬP TRÌNH

CẤU TRÚC DỮ LIỆU – GIẢI THUẬT

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

KỸ NĂNG SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

MẠNG MÁY TÍNH

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NHẬP MÔN KỸ THUẬT PHẦN MỀM

QUẢN TRỊ LOGISTICS

THỐNG KÊ KINH DOANH