Sau khi hoàn thành bài, sinh viên thực hiện theo 2 bước:

Bước 1: Nhập họ và tên không dấu viết liền không cách (tối đa 15 ký tự) (Ô số 1)

và email vào ô trống (Ô số 2)

Bước 2: Chọn SEND (Ô số 3)

Xem điểm và xếp hạn (Ô số 5)

 

Đề thi GIỮA KỲ XÁC SUẤT THỐNG KÊ Mã đề 401

Sinh viên chọn START QUIZ để bắt đầu làm bài

Danh sách Sinh viên

2200006878 Dương Anh Kiệt Nam 05/09/2004
2200003892 Hoàng Châu Khoa Nam 13/04/2004
2100002822 Trần Khánh Duy Nam 13/11/2003
2200006604 Nguyễn Hoàng Anh Nam 23/07/2004
2200006857 Lê Thái Quốc Duy Nam 17/05/2004

Mã đề 401 Làm bài

Đề thi GIỮA KỲ XÁC SUẤT THỐNG KÊ Mã đề 403

Sinh viên chọn START QUIZ để bắt đầu làm bài

Danh sách Sinh viên

2200011920 Nguyễn Minh Hào Nam 08/03/2004
2200003908 Lê Trung Hiếu Nam 29/03/2004
2200004164 Nguyễn Đức Huy Nam 05/04/2004
2200003119 Võ Minh Huy Nam 27/03/2004
2200010472 Nguyễn Anh Khoa Nam 03/03/2004

Mã đề 403 Làm bài

Đề thi GIỮA KỲ XÁC SUẤT THỐNG KÊ Mã đề 584

Sinh viên chọn START QUIZ để bắt đầu làm bài

Danh sách Sinh viên

2200010229 Trần Nguyên Minh Nam 31/03/2004
2200010685 Nguyễn Quốc Nhật Nam 02/09/2004
2200010214 Nguyễn Hoàng Duy Phong Nam 26/05/2004
2200011708 Trương Hồng Phục Nam 07/09/2004
2100005168 Huỳnh Hữu Phước Nam 21/05/2003

Mã đề 584 Làm bài

Đề thi GIỮA KỲ XÁC SUẤT THỐNG KÊ Mã đề 600

Sinh viên chọn START QUIZ để bắt đầu làm bài

Danh sách Sinh viên

2200006860 Lê Nguyễn Minh Quang Nam 17/10/2004
2200010724 Nguyễn Phạm Minh Tài Nam 17/03/2004
2200010574 Hoàng Thế Vinh Nam 11/11/2004
2200010355 Phan Đặng Thanh Bạch Nam 27/07/2004
2200002077 Nguyễn Huỳnh Thái Bảo Nam 30/06/2004
2200006245 Nguyễn Thanh Phú Nam 06/02/2004
2200011841 Trần Ngọc Tính Nam 22/06/2003
2200004163 Trần Quốc Bảo Nam 02/01/2004
2200010609 Huỳnh Văn Đăng Khoa Nam 07/03/2004
2200007678 Nguyễn Hoàng Minh Nam 01/02/2004
2311554527 Nguyễn Hoàng Nam 07/06/2005

Mã đề 600 Làm bài