Chuong 1-Quan tri mang Workgroup

Tải về

Chuong 2-Quan tri mang tap trung

Tải về

Chuong 3-Quan tri cac doi tuong mang trong AD-DS

Tải về

Chuong 4-Quan tri File Server

Tải về

Chuong 5-Quan tri mang bang GPO

Tải về

Chuong 6-Dung GPO de ho tro nguoi dung mang

Tải về

Chuong 7-Trien khai AD-DS tren nhieu Sites

Tải về

Chuong 8-Trien khai va Quan tri mang doanh nghiep

Tải về