Chương 1 Tối ưu hóa và quy hoạch tuyến tính

Tải về

Chương 2 Bài toán đối ngẫu

Tải về

Chương 3 Bài toán vận tải

Tải về