Chương 1.

Các khái niệm thống kê

Tải về

Chương 2.

Thu thập và xử lý dữ liệu

Tải về

Chương 3 .

Thống kê mô tả

Tải về

Chương 4 .

Lý thuyết mẫu

Tải về

Chương 5 .

Ước lượng cho một tham số thống kê

Tải về

Chương 6 .

Kiểm định giả thuyết thống kê

Tải về

Chương 7 .

Hồi quy và tương quan

Tải về