Chương 1 Lý thuyết xác suất

Tải về

Chương 2 Biến ngẫu nhiên

Tải về

Chương 3 Một số phân phối xác suất

Tải về

Chương 4 Lý thuyết mẫu

Tải về

Chương 5 Ước lượng tham số thống kê

Tải về

Chương 6 Kiểm định giả thuyết thống kê

Tải về

Chương 7 Hồi quy và Tương quan

Tải về

Trọn bộ bài giảng 6 chương có lời giải chi tiết

Tải về