Chương 1 Khái niệm cơ bản Lý thuyết xác suất

Tải về

Chương 2 Biến ngẫu nhiên

Tải về Link 2

Chương 3 Một số phân phối xác suất thường gặp

Tải về Link 2

Chương 4 Lý thuyết mẫu

Tải về Link 2

Chương 5 Ước lượng tham số thống kê

Tải về Link 2

Chương 6 Kiểm định giả thuyết thống kê

Tải về

Chương 7 Hồi quy – tương quan

Tải về

Đề Kiểm tra giữa kỳ mẫu

Tải về

Đề thi Cuối kỳ mẫu

Tải về