Đề thi mẫu đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2023

Tải về đề thi 2023

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Tổng số câu hỏi: 120 câu
Tổng số trang: 16 trang
Dạng câu hỏi: Trắc nghiệm, với 4 phương án lựa chọn
(Trong đó, chỉ có 1 phương án đúng)
Cách làm bài: Tô đậm phương án đã chọn vào phiếu trả lời

CẤU TRÚC BÀI THI
Nội dung Số câu Thứ tự câu
Phần 1: Ngôn ngữ
1.1. Tiếng Việt 20
1 – 40 1.2. Tiếng Anh 20
Phần 2: Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu
2.1. Toán học 10
2.2. Tư duy logic 10 41 – 70
2.3. Phân tích số liệu 10
Phần 3: Giải quyết vấn đề
3.1. Hóa học 10
71 – 120
3.2. Vật lý 10
3.3. Sinh học 10
3.4. Địa lý 10
3.5. Lịch sử 10

Đề thi mẫu đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2022

Tải về đề thi 2022 Tải về đáp án 2022

Đề thi mẫu đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2021

Tải về đề thi 2021 Tải về đáp án 2021

Đề thi mẫu đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2020

Tải về đề thi 2020

Đề thi mẫu đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2019

Tải về đề thi 2019

Đáp án năm 2019

Đề thi mẫu đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2018

Tải về đề thi 2018 Tải về đáp án 2018