CHƯƠNG 1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

Bài 1. Giải tích tổ hợp

Bài 2 Biến cố và mối quan hệ biến cố

Bài 3 Định nghĩa xác suất

Bài 4 Công thức cộng, công thức nhân xác suất

Bài 5 Công thức xác suất đầy đủ, Công thức Bayes, Bernoulli

CHƯƠNG 2 BIẾN NGẪU NHIÊN

Bài 1 Khái niệm biến ngẫu nhiên

Bài 2 Biểu diễn biến ngẫu nhiên

Bài 3 Hàm phân phối xác suất

Bài 4 Hai biến ngẫu nhiên độc lập

Bài 5 Hàm của biến ngẫu nhiên

Bài 6 Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên