Monthly Archives: Tháng Tám 2022

Giải bài tập Quy hoạch tuyến tính

Dạng 1. Giải bài toán MAX của bài toán QHTT Bài 1.     a. Hãy chuyển bài toán về dạng chuẩn ( 1 điểm). b. Bằng phương pháp đơn hình hãy giải bài toán tìm phương án sản xuất tối ưu và tính tổng tiền lãi lớn nhất. (3 điểm). c. Lập bài toán […]