Chương 1. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

Dạng 1.1 Quan Hệ Giữa Các Biến Cố - Tổ Hợp

Sinh viên chọn START QUIZ để bắt đầu làm bài

Dạng 1.2 Công thức cộng - công thức nhân xác suất

Sinh viên chọn START QUIZ để bắt đầu làm bài