Chương 1 MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC

Dạng 1.1 Ma trận và các phép toán

Sinh viên chọn START QUIZ để bắt đầu làm bài

 

Dạng 1. 4 Ma trận nghịch đảo

Sinh viên chọn START QUIZ để bắt đầu làm bài

Chương 3 KHÔNG GIAN VECTOR

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG 3

MÃ ĐỀ 01: Tên Sinh viên có chữ cái A,B,C,D,E,F

 

MÃ ĐỀ 02: Tên Sinh viên có chữ cái G,H,I,J,K,L

MÃ ĐỀ 03: Tên Sinh viên có chữ cái M,N,O,P,Q,R

MÃ ĐỀ 04: Tên Sinh viên có chữ cái S,T,U,V,X,Y