Sinh viên chọn đáp án đúng nhất

Sau khi hoàn thành bài, sinh viên thực hiện theo 2 bước:

Bước 1: Nhập họ và tên không dấu viết liền không cách (tối đa 15 ký tự) (Ô số 1)

và email vào ô trống (Ô số 2)

Bước 2: Chọn SEND (Ô số 3)

Xem điểm và xếp hạn (Ô số 5)

Đề thi GIỮA KỲ Toán cao cấp A2 Mã đề 231

Sinh viên chọn START QUIZ để bắt đầu làm bài

Danh sách Sinh viên

Nguyễn Duy Ân Nam 19/10/2004
Lê Chí Công Nam 25/08/2005
Nguyễn Thành Đạt Nam 05/05/2005
Trần Huỳnh Tiến Đạt Nam 20/06/2005
Trần Công Đức Nam 22/02/2005
Lại Minh Duy Nam 23/04/2005
Trịnh Minh Hiếu Nam 16/12/2005
Mã Gia Khang Nam 20/08/2005

 

 

Đề thi GIỮA KỲ Toán cao cấp A2 Mã đề 232

Sinh viên chọn START QUIZ để bắt đầu làm bài

Danh sách Sinh viên

Lê Quốc Khương Nam 28/10/2005
Ngọ Công Kỳ Nam 02/01/2005
Mai Thanh Long Nam 31/01/2005
Võ Hồng Khôi Nguyên Nam 02/04/2002
Lê Vĩnh Phát Nam 24/11/2005
Nguyễn Thanh Phong Nam 23/11/2005
Nguyễn Trường Sơn Nam 17/04/2003
Nguyễn Đỗ Hoài Tân Nam 20/02/2004

 

 

Đề thi GIỮA KỲ Toán cao cấp A2 Mã đề 233

Sinh viên chọn START QUIZ để bắt đầu làm bài

Danh sách Sinh viên

Nguyễn Hoàng Thắng Nam 27/10/2005
Dương Văn Thanh Nam 29/08/2005
Bùi Minh Thuận Nam 24/01/2005
Dương Anh Quế Thương Nam 15/12/2005
Vũ Minh Tiến Nam 11/01/2005
Nguyễn Văn Toàn Nam 01/06/2005
Nguyễn Nhứt Trung Nam 11/05/2005
Phan Đình Trung Nam 14/01/2005

 

 

Đề thi GIỮA KỲ Toán cao cấp A2 Mã đề 234

Sinh viên chọn START QUIZ để bắt đầu làm bài

Danh sách Sinh viên

Nguyễn Văn Tuấn Nam 19/09/2005
Trần Nguyễn Hoàng Tuấn Nam 03/04/2005
Trần Quốc Tuấn Nam 21/02/2003
Lưu Phạm Vĩnh Tùng Nam 26/04/2005
Trần Quang Vinh Nam 28/05/2005
Nguyễn Trường Nam 13/02/2005
Trần Gia Vy Nữ 04/07/2005

 

 

 

ĐỀ THI THỬ CUỐI KỲ 2023

ĐÁP ÁN

1C2A3C4A5B – 6D7B8A9B10C – 11C12A13B14D15C – 16A17D18C19A20B