Chương 1. Biến ngẫu nhiên

Tải về Tải về 2 Tải về Bản có lời giải

Chương 2. Một số phân phối xác suất thông dụng

Tải về Tải về 2 Tải về Bản có lời giải

Chương 3. Nguyên lý thống kê

Tải về Tải về 2 Tải về Bản có lời giải

Chương 4. Thống kê mô tả

Tải về Tải về Bản có lời giải

Chương 5. Ước lượng tham số thống kê

Tải về

Chương 6. Kiểm định giả thuyết thống kê

Tải về

Chương 7. Hồi quy và Tương quan

Tải về

Chương 8. Dự báo chuỗi thời gian

Tải về Tải về